ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÔNG TÁC XÃ HỘI
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan
Nhân lực: 8 người
Các gói dịch vụ