KHOA GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO
Trưởng khoa/phòng : Tiến sĩ - Bác sĩ Dương Hoàng Hảo
Nhân lực: 16 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 16 người (Tiến sĩ: 01, Thạc sĩ: 01, BS: 03, Điều dưỡng, KTV: 11)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khoa giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi và siêu cấu trúc.
  • Cơ sở hạ tầng của khoa phải thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ nước sạch, có cống ngầm thoát nước thải qua hệ thống xử lý của bệnh viện.
Các gói dịch vụ