KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ Trần Thị Bích Hải
Nhân lực: 14 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 14 người (Thạc sĩ: 01, Điều dưỡng: 08, cán bộ khác: 05)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.
  • Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện.
  • Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp.
  • Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
  • Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.
Các gói dịch vụ