KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
Trưởng khoa/phòng : Bác sĩ CKII Hà Kim Hảo
Nhân lực: 26 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 26 người (BS CKII: 01, BS CKI: 02, BS: 03, Cử nhân: 01, Điều dưỡng: 18, cán bộ khác: 01)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu theo kế hoạch.
  • Có đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo từng yêu cầu phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn.
Các gói dịch vụ