PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Trưởng khoa/phòng : Cử nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhân lực: 19 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng
  • Tổng số nhân viên: 19 người (cử nhân: 12, cử nhân cao đẳng: 02, cán bộ khác: 05)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
  • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
  • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
  • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
  • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
  • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
  • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
Các gói dịch vụ