TIN MỚI NHẤT
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2017
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2017
Đăng bởi Admin | 12/03/2018
Nhằm mục tiêu đánh giá được chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng, qua đó có các biện pháp cải tiến chất lượng bệnh viện, từng bước phục vụ người bệnh tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng và mong đợi của người bệnh.
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
Đăng bởi Admin | 12/03/2018
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam”, phiên bản 2.0; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến,
Chi tiết
CHỌN VẤN ĐỀ CẢI TIẾN KHOA PHÒNG
CHỌN VẤN ĐỀ CẢI TIẾN KHOA PHÒNG
Đăng bởi Admin | 12/03/2018
Nhằm cải tiến hoạt động các khoa phòng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói riêng, chất lượng bệnh viện nói chung, bệnh viện đề nghị mỗi khoa phòng tự rà soát các hoạt động, thống nhất lựa chọn một vấn đề ưu tiên cải tiến trong năm 2018.
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
Đăng bởi Admin | 12/03/2018
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến,
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
Đăng bởi Admin | 12/03/2018
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam”, phiên bản 2.0; Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến,
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018.
Đăng bởi Admin | 12/03/2018
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam”, phiên bản 2.0; Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến,
Chi tiết
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 09/03/2018
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người bệnh và cán bộ nhân viên, tạo dựng thương hiệu cho bệnh viện, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018 như sau:
Chi tiết
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BÊNH VIỆN NĂM 2017
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BÊNH VIỆN NĂM 2017
Đăng bởi Admin | 30/01/2018
Với mục tiêu cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tiến hành rất nhiều hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện trong năm 2017. Kết quả cụ thể như sau:
Chi tiết