KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2018

03/01/2018

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Định hướng NCKH của bệnh viện:

 • Phồi hợp triển khai 1 đề tài cấp Bộ
 • Hoàn thiện 1 đề tài cấp Thành phố
 • Dự kiến triển khai thực hiện 12-18 đề tài NCKH cấp cơ sở...

2. Tiến độ thực hiện

 • Xây dựng KH triển khai công tác NCKH của bệnh viện: 01/2018
 • Hội đồng Sáng kiến - Khoa học công nghệ cấp cơ sở lựa chọn, đề xuất đề tài NCKH: trước ngày 14/02/2018
 • Dự kiến tổ chức thông qua đề cương NCKH cấp cơ sở trong tháng 2 năm 2018
 • Dự kiến nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở trong tháng 10 năm 2018

SINH HOẠT KHOA HỌC

 • Sinh hoạt khoa học cấp bệnh viện 1 tháng/lần vào thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng tại Hội trường tầng 2 nhà B
 • Sinh hoạt khoa học cấp khoa ít nhất 1 lần/năm theo lịch phê duyệt của bệnh viện, lựa chọn địa điểm phù hợp

Tiến độ:

 • Xây dựng kế hoạch triển khai công tác SHKH của bệnh viện: 01/2018
 • Tổ chức các buổi SHKH bệnh viện vào 14h00-17h00 vào thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng
 • Các nội dung SHKH đề xuất sẽ được phòng CĐT phối hợp với phòng KHTH lựa chọn, mời báo cáo viên phù hợp và thông báo lịch cụ thể trong lịch tuần và trên website bệnh viện.

Chi tiết tham khảo file đính kèm dưới đây:

CV 04: Kế hoạch triển khai công tác NCKH và SHKH bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2018