ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2018

03/01/2018

Kính đề nghị các khoa/phòng tham khảo mẫu trong phụ lục kèm theo công văn:

Phụ lục 1: Mẫu viết đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Phụ lục 2: Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Phụ lục 3: Hướng dẫn đăng ký chủ đề sinh hoạt khoa học năm 2018

Chi tiết tham khảo file đính kèm dưới đây:

1. CV 05: Đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở và SHKH năm 2018

2. Phụ lục NCKH 2018