LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT I

09/10/2018

1. Thời gian: Thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội