LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT II

12/10/2018

1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội