SỞ Y TẾ HÀ NỘI CÔNG BỐ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI LÀ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

02/01/2019

          Ngày 28/12/2018, Sở Y tế Hà Nội ra công văn số 5792/SYT-TCCB công bố bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đáp ứng quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ về Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (pdf)