TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2018

02/04/2018

I. SINH HOẠT KHOA HỌC CẤP BỆNH VIỆN

  • Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
  • Chủ đề sinh hoạt khoa học, thời gian tổ chức được thể hiện trong Phụ lục I kèm theo công văn

II. SINH HOẠT KHOA HỌC CẤP KHOA

  • Địa điểm tổ chức:

- Tại khoa đã đăng ký chủ đề SHKH

- Tại hội trường tầng 2, nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (nếu khoa có nhu cầu và không trùng lịch sử dụng hội trường của bệnh viện)

  • Chủ đề sinh hoạt khoa học, thời gian tổ chức dự kiến được thể hiện trong Phụ lục II kèm theo công văn

Chi tiết xem cụ thể trong file đính kèm dưới đây:

TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2018 (pdf)