Slogan

Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc

TS.BS Bùi Vinh Quang
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Bùi Vinh Quang
Giám đốc
TS.BS Đỗ Quang Trường
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Đỗ Quang Trường
Phó giám đốc
TS.BS Vũ Kiên
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Vũ Kiên
Phó giám đốc
TS.BS Nguyễn Thị Mai Lan
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Nguyễn Thị Mai Lan
Phó giám đốc

Các phòng, khoa