Slogan

Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc

TS.BS. Bùi Vinh Quang
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS. Bùi Vinh Quang
Giám đốc
TS.BS. Vũ Kiên
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS. Vũ Kiên
Phó giám đốc
TS.BS. Nguyễn Thị Mai Lan
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS. Nguyễn Thị Mai Lan
Phó giám đốc
BSCKII. Lê Văn Thành
BSCKII
BSCKII. Lê Văn Thành
Phó giám đốc

Các phòng, khoa