Slogan

MỜI THAM DỰ GÓI THẦU THẨM ĐỊNH HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU SỐ 01: "MUA SẮM MÁY TÍNH VÀ MÁY IN NĂM 2023"

Mời tham dự gói thầu thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: "Mua sắm máy tính và máy in năm 2023", chi tiết tại đây
Share: