Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
TS.BS. Bùi Vinh Quang

TS.BS. Bùi Vinh Quang

Giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS. Đỗ Quang Trường

TS.BS. Đỗ Quang Trường

Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Đầu cổ
TS.BS. Vũ Kiên

TS.BS. Vũ Kiên

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Vú – Phụ khoa
TS.BS. Nguyễn Thị Mai Lan

TS.BS. Nguyễn Thị Mai Lan

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội II
BSCKII. Lê Văn Thành

BSCKII. Lê Văn Thành

Phó giám đốc
BSCKII
Khoa Ngoại Tổng hợp
BSCKII. Hán Thị Bích Hợp

BSCKII. Hán Thị Bích Hợp

Trưởng phòng
BSCKII
Phòng Kế hoạch tổng hợp
TS.BS. Dương Hoàng Hảo

TS.BS. Dương Hoàng Hảo

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào
TS.BS. Lê Thu Hà

TS.BS. Lê Thu Hà

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội I
TS.BS. Đàm Trọng Nghĩa

TS.BS. Đàm Trọng Nghĩa

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Đầu cổ