Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
ThS. BS Nguyễn Thị Ngọc Hà

ThS. BS Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ - Bác sĩ
Phòng Chỉ đạo tuyến
ThS. BS Nguyễn Khánh Hà

ThS. BS Nguyễn Khánh Hà

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội II
ThS.BS Đặng Bá Hiệp

ThS.BS Đặng Bá Hiệp

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Vú – Phụ khoa
ThS.BS Đặng Duy Cường

ThS.BS Đặng Duy Cường

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Y học hạt nhân
ThS.BS Phạm Minh Anh

ThS.BS Phạm Minh Anh

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào