Slogan

Khoa Ngoại theo yêu cầu

Trưởng khoa/phòng:
TS.Bs Phan Lê Thắng
Nhân lực:
19 người


1. Tổ chức nhân sự:

Lãnh đạo phòng: 01 Phụ trách đơn nguyên
Tổng số nhân viên: 19 (Tiến sĩ: 01, Thạc sĩ: 03, Bác sĩ: 01, Điều dưỡng: 14)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Ngoại Theo yêu cầu là khoa lâm sàng có chức năng tiếp nhận, khám, điều trị bệnh nhân ung bướu bằng phương pháp ngoại khoa, phối hợp với các phương pháp điều trị khác, đảm bảo cung cấp đến người bệnh dịch vụ chuyên nghiệp, chuyên môn điều trị cao, chăm sóc tận tình

* Công tác điều trị và chăm sóc:

- Tổ chức triển khai các kỹ thuật phương pháp điều trị mới, các trang thiết bị hiện đại đáp ứng cho công tác phẫu thuật và điều trị của khoa.

- Tham mưu xây dựng và triển khai các đề án, dự án tăng cường năng lực y tế.

- Quản lý trang thiết bị, hồ sơ bệnh án đúng quy định.

- Nghiên cứu, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động dịch vụ theo sự phân công của bệnh viện.

* Công tác nghiên cứu khoa học:

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tổ chức, tham gia báo cáo các buổi sinh hoạt khoa học tại khoa và bệnh viện.

* Đào tạo – chỉ đạo tuyến

Tham gia các chương trình đào tạo liên tục, hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới của bệnh viện theo sự phân công.

* Quản lý chất lượng:

- Duy trì 5S trong khoa

- Tích cực cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc.

Share: