Đang hiển thị 862003822068814942.
Slogan

Tài liệu tham khảo

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2023

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2023

Nhằm triển khai áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước, các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế, các sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác có hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh của bệnh viện nhằm cải thiện hiệu suất ...
 DANH MỤC TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU, SÁNG KIẾN THAM KHẢO NĂM 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU, SÁNG KIẾN THAM KHẢO NĂM 2023

Danh mục tài liệu, kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến tham khảo năm 2023 mang tính khả thi, có thể áp dụng tại bệnh viện để cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh viện. Chi tiết tại đây
DANH MỤC TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU, SÁNG KIẾN THAM KHẢO NĂM 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU, SÁNG KIẾN THAM KHẢO NĂM 2022

Danh mục tài liệu, kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến tham khảo năm 2022 mang tính khả thi, có thể áp dụng tại bệnh viện để cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh viện.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHUYẾN NGHỊ VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHUYẾN NGHỊ VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2020

Danh mục tài liệu tham khảo khuyến nghị 2020 ngày 26/7/2020 Danh mục kết quả nghiên cứu tham khảo 2020 ngày 12/4/2020
DANH MỤC TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU, SÁNG KIẾN THAM KHẢO NĂM 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU, SÁNG KIẾN THAM KHẢO NĂM 2021

Hướng tới mục tiêu cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao các hoạt động bệnh viện, Phòng HTQT&NCKH lập "Danh mục các sáng kiến, giải pháp tham khảo nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của bệnh viện" như sau: Danh mục các sáng kiến, giải ...