Slogan

BỆNH VIỆN BỔ NHIỆM 3 PHÓ TRƯỞNG KHOA, PHÒNG

Ngày 25/5/2020, tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, trước sự chứng kiến của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa phòng cùng các cán bộ chủ chốt của bệnh viện, TS.BS. Bùi Vinh Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đã trao quyết định bổ nhiệm 3 chức vụ: Phó trưởng Khoa Xạ trị, Phó trưởng Khoa Nội I, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp. Cụ thể:

- Bổ nhiệm BSNT. Đỗ Tất Cường – Khoa Xạ trị giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Xạ trị

- Bổ nhiệm BSNT. Nguyễn Hoàng Gia – Khoa Nội I giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Nội I

- Bổ nhiệm BSNT. Võ Quốc Hoàn – Phòng Kế hoạch tổng hợp giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp


Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Bùi Vinh Quang cho biết, 3 bác sĩ đều đã có quá trình công tác tốt, đạt nhiều thành tích xuất sắc, việc bổ nhiệm 3 phó trưởng khoa, phòng trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Giám đốc bệnh viện hy vọng 3 cán bộ trên cương vị mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của toàn bệnh viện.

Share: