Slogan

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 06/09/2019


Từ ngày 06/09/2019, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội áp dụng hình thức phát hành Hóa đơn điện tử. Các loại hình hóa đơn giấy chỉ được phát hành theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Khách hàng có thể truy cập vào website: http://hoadon.bvubhn.vn, nhập mã tra cứu được cấp trên Biên lai thu tiền để xem hoặc tải hóa đơn điện tử do Bệnh viện phát hành.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đảm bảo an toàn, chính xác, đồng thời, tránh được tình trạng bị mất, cháy, hỏng gây nhiều phiền toái cho khách hàng.

Share: