Slogan

MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ: "THAY THẾ VẬT TƯ, SỬA CHỮA MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BRIGHTSPEED"

Mời chào giá thẩm định giá "thay thế vật tư, sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính BrightSpeed". Model BrightSpeed. HSX: GE Healthcare chi tiết tại đây
Share: