Slogan

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, xem chi tiết tại đây
Share: