Slogan

THÔNG TIN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

SỞ Y TẾ HÀ NỘI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Chi tiết... 

Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Xét tuyển viên chức, bác sỹ nội trú, thủ khoa xuất sắc làm việc tại các cơ sở y tế thuộc SYT Hà Nội năm 2019. Chi tiết...

Kế hoạch số 4594/KH-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc Tổ chức triển khai Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm y tế, xã, phường thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Chi tiết...

Kế hoạch số 4595/KH-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc Tổ chức triển khai Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019. Chi tiết...

Thông báo số 4660/TB-SYT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019. Chi tiết...

Thông báo số 4661/TB-SYT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành Phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội Năm 2019. Chi tiết...

Thông báo số 4666/SYT-TCCB ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019. Chi tiết...

Các quy định về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: - Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chi tiết...
                                                                                                     - Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX Chi tiết...
                                                                                                     - Công văn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN Chi tiết...
Tiêu chuẩn các chức danh tuyển dụng: Chi tiết...
                                                                   
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Mẫu 3 (Xét tuyển)
                                                              
Mẫu 4 (Thi tuyển)
                                                                                                                  
Share: