Slogan

Thông báo điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QĐ số 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TPHN về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TPHN về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành KH thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc SYT năm 2019 Chi tiết công văn số 10532...và Chi tiết công văn số 10533...
 
Share: